?

Log in

No account? Create an account
Kas galėtų atkasti? - Aplink akivarus — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Maumaz

[ website | Akivaras ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Kas galėtų atkasti? [Nov. 17th, 2011|02:31 pm]
Maumaz
[Tags|]

Rolando Kazlo ir berods "Viengungių" daina berods "Šermukšnis".
Teksto nuotrupos:

Viskuo kalta žiema, kad eidamas paslydau,
Viskuo kalta mama, kad aš tave vėlai išvydau,
<...>
Man nebereikia palto,
Nukrito lapai, stoviu nuogas,
Tavam sapne toks baltas baltas
Aš saugau tau raudonas uogas
<...>
Šermukšnis aš, aš rudenio spalva,
Ir man prieš gruodį baisiai gėda
Tylėjo medžiai, tylėjo žolės
Viskuo kalta žiema.
linkReply