?

Log in

No account? Create an account
Ir pradėjo rinktis - Aplink akivarus — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Maumaz

[ website | Akivaras ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Ir pradėjo rinktis [Jan. 12th, 2009|09:24 pm]
Maumaz
[Tags|, , ]

Link sausio 13-osios į rusų friendų puslapius užeiti nesinori .Nes prasideda padugnių šventė. Išlenda "žurnalistas" kashin pakalbindamas kokį nors sovietinį šulą "kaip ten buvo iš tikrųjų", jam atitaria mūsų "tėvynainis" volandkovna (čia), kuriam labiausiai gaila "vargšės armijos". Ir vėl plaukia pasakos apie JAV šnipus-snaiperius TV bokšte, Sąjūdžio smogikus kurių bijojo pats Omonas, kaip pasakojo Saša Nevzorovas. Dar kas nors ir prisimins berods Pugo pareiškimą, kad "po tanku palindo, kad nufotografuotų". Kas darosi VIF (voenno - isto(e)ričeskij forum) net galvoti nenoriu. Ten ir taip kas trečią dieną svajoja apie pribaltų šaudymus, tad tokiomis dienomis - turbūt kiekvieną.

Ir pirma mintis - plūstis. Antra - gailėtis, kad kažkada pasirinkome "nulinį variantą" ir visiems kolonistams ir jų palikuonims suteikėme pilietybę, nesudarę pačių geriausių galimybių pagal formulę "čemodan - vokzal - rossija".

Trečia - bet TAI ir yra laisvė ir TAI yra laisvės kaina. Sakyti, ką nori, kad ir kaip tai erzintų kitus.

Zeppelinus, tik būk geras, nereikia čia "ar už tokią Lietuvą kovojom". Kiekvienas Lietuvą mato pagal save, taigi, kovojo jie ir už tavo, ir už mano Lietuvą. O gal net ne kovojo - gal tiesiog žuvo. Nes tai - ne kova, kai į minią važiuoja tankai ar žengia desantininkai. Tai - aukos.

Ten, prie bokšto, buvo mano pažįstamų ir pamenu jų pasakojimus - labai paprastus, labai... berniukiškus. Pavyzdžiui, tokius: "Staiga matau, kad užsimoja kalašu. Man šaukia "šibis'!" Pasilenkiu, išvengiu smūgio. Kažkur bėgam, kažkur griūvam. Plieskia prožektorius. Kažkas meta į tanką akmenį..." O jūs sakote - kova. Ir dar, vienas TV inžinierius, tėvų pažįstamas pasakojo. Jau sausio 13-osios rytą, "alfa" (taip vadinosi spec. pajėgos, užėmusios bokštą ir RTV) su keliais draugais buvo išleistas iš bokšto. Jiems sako: "eikit", ir spragteli automatų spynomis. Ir žmonės eina tolyn neatsigręždami, skaičiuodami žingsnius ir galvodami - kuris bus paskutinis. Už nugarų - desantininkų kikenimas. Šūvių vis nėra, vyrai pradeda bėgti. Bėgti į laisvę. Ar tiesiog - į gyvenimą.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: ibicvs
2009-01-13 02:37 pm (UTC)
> jų aukos per “kastuvėlių maršą“

Ale galingas mitas, beje. Dirbo 3 aukštos komisijos, išvados vienodos - žmonės buvo sutrypti panikuojančia minia.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: zalias_bebras
2009-01-13 02:46 pm (UTC)
Tai nebuvo kastuvėlių? Ir nuo ko tada supanikavo toji minia?...

Na taip - komisijų sudėtis irgi nekelia abejonių. :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ibicvs
2009-01-13 03:01 pm (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: zalias_bebras
2009-01-13 03:46 pm (UTC)
Aš kažką praleidau ar ne taip supratau tavo argumentuose? Cituoju tavo pateiktas išvadas (paryškinta mano):

Установлено, что против участников митинга "силами вытеснения" были применены резиновые дубинки, "спецсредства" - отравляющие вещества раздражающего действия, малые пехотные лопатки и в одном случае (по заключению судебно-медицинской экспертизы) огнестрельное оружие.

По данным персонала медицинского пункта, поступление первых раненых участников демонстрации - женщин, подростков, мужчин, отмечено через 5 мин. от начала соприкосновения с "силами вытеснения". В последующие 5 минут поступление травмированных приобрело массовый характер. Помещение медпункта вскоре было полностью заполнено, поэтому многим лицам медицинская помощь оказывалась на улице. В этой связи были вызваны дополнительные бригады скорой помощи и санитарный транспорт.

Зафиксированы свидетельства о случаях, когда военнослужащие чинили препятствия медработникам в оказании помощи пострадавшим. Актами автобазы скорой помощи г. Тбилиси зарегистрировано 6 случаев нападения на санитарные автомашины с их повреждением.

Многие участники событий: гражданские лица, работники милиции и военнослужащие получили повреждения различного характера и тяжести. Трагический результат состоял в том, что 16 участников митинга погибли на месте происшествия, а трое вскоре скончались в больнице. Случаев гибели военнослужащих и работников милиции не было.

Точное определение числа пострадавших, равно как и точное определение характера полученных повреждений, встречает значительные трудности. Вместе с тем Комиссия располагает достаточными данными для того, чтобы в целом охарактеризовать медицинские последствия событий 9 апреля.

Во время операции по вытеснению и в течение нескольких часов после нее в больницы г. Тбилиси поступил 251 человек, из них 183 были госпитализированы. 3 последующие дни имело место волнообразное нарастание числа обратившихся за медицинской помощью (13, 21, 27 апреля и 5 мая). В целом за период с 9 апреля по 9 мая общее число обратившихся в лечебные учреждения составило около 4000 человек. Всего было госпитализировано около 500 и в настоящее время на диспансерном учете и лечении состоит около 1000 человек. В ходе событий были травмированы, по данным МВД Грузинской ССР, 37 работников милиции г. Тбилиси, 22 из них получили травмы от действий военнослужащих.

Данные по санитарным потерям военнослужащих внутренних войск и Советской Армии противоречивы. Комиссия установила, что из 20 военнослужащих Советской Армии, упомянутых в отчете комиссии Министра обороны, фактически в ходе рассматриваемых событий травмы получили лишь 3-е военнослужащих.

Ущерб здоровью принимавших участие в событиях 9 апреля лиц выражался как в виде травм, отравлений ОВ или их комбинации, так и в разнообразных психоэмоциональных расстройствах типа "синдрома массовой катастрофы".

Среди участников митинга число травмированных составило 290 человек: ушибы 40%, закрытые травмы черепа (в том числе с потерей сознания) - 30%, ранения (включая огнестрельные) - 20%, переломы различного характера - 10%.

Анализ историй болезни и опрос пострадавших позволил установить, что большинство травм (в том числе и головы) было нанесено резиновыми палками, в 21 случае - ранения были связаны с применением малой пехотной лопатки. У лиц с тяжелыми повреждениями часто отмечались и отравления ОВ (комбинированные поражения).

Ir t.p. - kas netingi, pasiskaitys tavo tekste. Apie kastuvėlių “mitą“ - irgi, manau, ten ras?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ibicvs
2009-01-13 03:57 pm (UTC)
Baisiai įdomu, kaip reikia skaityti nepastebint svarbiausio:

Особое место в работе Комиссии занял вопрос о выяснении непосредственных причин гибели 19 участников митинга.

Полученные Комиссией материалы и заключения различных групп экспертов давали неоднозначное толкование факторов, которые привели к гибели пострадавших.

В связи с этим Комиссия привлекла группу ученых, специалистов в области патологической анатомии и судебной медицины, которая изучила все имеющиеся материалы и пришла к заключению, что непосредственной причиной смерти всех погибших лиц, за исключением одного случая с тяжелой черепно-мозговой травмой, является удушье (асфиксия). В развитии асфиксии играли роль два одновременно действующих фактора - как сдавления тела, так и вдыхание химических веществ, на что указывают соответствующие макро- и микроскопические данные. Сочетание вдыхания химических веществ и сдавления тела взаимно усиливали их отрицательный эффект и послужили причиной гибели пострадавших. В двух случаях имели место и дополнительные обстоятельства в виде наличия сопутствующих заболеваний.

По имеющимся материалам точно установить в каждом конкретном случае преобладание того или иного фактора в развитии асфиксии не представляется возможным.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: zalias_bebras
2009-01-13 04:08 pm (UTC)
Matomai, kad abu rasime tai, kas kam svarbu. Loreta, reikia suprasti, irgi nuo asfiksijos mirė.

Tai gal tuo ir sutarsim, kad nesutarsim.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ibicvs
2009-01-13 04:34 pm (UTC)
Apdovanotam tokia logika Tamstai, matyt, ir pačiam su savim ne visad pavyksta susitarti ;)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2009-01-13 05:12 pm (UTC)
В двух случаях имели место и дополнительные обстоятельства в виде наличия сопутствующих заболеваний.

Aha - net 2 iš 19 staiga susirgo ir mirė. Juokučiai
(Reply) (Parent) (Thread)
From: zalias_bebras
2009-01-13 06:09 pm (UTC)
Citavau tik tavo duotą nuorodą.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2009-01-14 07:40 am (UTC)
В двух случаях имели место и дополнительные обстоятельства в виде наличия сопутствующих заболеваний.

Aha - net 2 iš 19 staiga susirgo ir mirė. Juokučiai
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2009-01-13 05:48 pm (UTC)
Nežinau kokio jūs amžiaus, bet sapiorskaja lopata yra artimo mūšio ginklas. Jas užgaląsdavo kaip peilius. Aišku tai buvo reikalinga ne tik žmonėms galabyti, bet pavyzdžiui nukirsti šaką, o ir kasti su aštria lengviau. Vaikyti demonstraciją tokiu kastuvėliu yra akivaizdūs viduramžiai.

Romas
(Reply) (Parent) (Thread)