?

Log in

No account? Create an account
Aplink akivarus [entries|archive|friends|userinfo]
Maumaz

[ website | Akivaras ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Taisom sušiktą komsomolkę ir kitą Lietuvos atsiprašant "spaudą" [Jan. 1st, 2009|03:20 pm]
Maumaz
[Tags|]

Antraštė "Tragiškoje avarijoje Vilniuje žuvo Seimo nario B.Bradausko sūnus" (lrytas.lt)
Arba "Kraupioje avarijoje prie Vilniaus žuvo Seimo nario sūnus, sužaloti milijonieriaus tėvai (nuotraukos)" (15min.lt)
arba "Vilniaus rajone per avariją žuvo parlamentaro B. Bradausko sūnus (papildyta)" (balsas.lt)
Vargšas žuvęs kalėjimų departamento pareigūnas ir jo sunkiai sužalotos dukros, žinoma, antraščių nevertos. Jos rezervuotos degradams ir milijonieriams.

Taisytina: "Seimo nario B.Bradausko sūnus užmušė žmogų, sužalojo kelis kitus ir užsimušė pats"
linkReply

Comments:
From: ext_127021
2009-01-04 12:30 am (UTC)
Hitleris irgi žuvo. Apie jį irgi nesakykim nieko blogo?
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2009-01-05 09:50 am (UTC)
Godwins' Law FTW!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rokiskis
2009-01-05 04:21 pm (UTC)
Jo, vienas i atvejų, kai reductio at Hitlerum veikia visai adekvačiai. Nusikaltėlio žūtis - ne pagrindas jo išteisinimui.
(Reply) (Parent) (Thread)