?

Log in

No account? Create an account
Aplink akivarus [entries|archive|friends|userinfo]
Maumaz

[ website | Akivaras ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Taisom sušiktą komsomolkę ir kitą Lietuvos atsiprašant "spaudą" [Jan. 1st, 2009|03:20 pm]
Maumaz
[Tags|]

Antraštė "Tragiškoje avarijoje Vilniuje žuvo Seimo nario B.Bradausko sūnus" (lrytas.lt)
Arba "Kraupioje avarijoje prie Vilniaus žuvo Seimo nario sūnus, sužaloti milijonieriaus tėvai (nuotraukos)" (15min.lt)
arba "Vilniaus rajone per avariją žuvo parlamentaro B. Bradausko sūnus (papildyta)" (balsas.lt)
Vargšas žuvęs kalėjimų departamento pareigūnas ir jo sunkiai sužalotos dukros, žinoma, antraščių nevertos. Jos rezervuotos degradams ir milijonieriams.

Taisytina: "Seimo nario B.Bradausko sūnus užmušė žmogų, sužalojo kelis kitus ir užsimušė pats"
linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2009-01-02 11:23 pm (UTC)
manęs vairuotoju nepavadinsi, bet 60 km/h antra juosta - tai jau pavojingos kelyje situacijos sudarymas...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: gedas
2009-01-02 11:37 pm (UTC)
kai pagrindinė mašinų masė važiuoja vienodu greičiu, tegul ir 60 km/h - viena, imanti važiuoti lėčiau, kaip tik ir sudaro pavojingą situaciją kelyje.
Bet jei ne vairuotojas, tai sunku bus paaiškinti matyt.
(Reply) (Parent) (Thread)