?

Log in

No account? Create an account
Aplink akivarus [entries|archive|friends|userinfo]
Maumaz

[ website | Akivaras ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Taisom sušiktą komsomolkę ir kitą Lietuvos atsiprašant "spaudą" [Jan. 1st, 2009|03:20 pm]
Maumaz
[Tags|]

Antraštė "Tragiškoje avarijoje Vilniuje žuvo Seimo nario B.Bradausko sūnus" (lrytas.lt)
Arba "Kraupioje avarijoje prie Vilniaus žuvo Seimo nario sūnus, sužaloti milijonieriaus tėvai (nuotraukos)" (15min.lt)
arba "Vilniaus rajone per avariją žuvo parlamentaro B. Bradausko sūnus (papildyta)" (balsas.lt)
Vargšas žuvęs kalėjimų departamento pareigūnas ir jo sunkiai sužalotos dukros, žinoma, antraščių nevertos. Jos rezervuotos degradams ir milijonieriams.

Taisytina: "Seimo nario B.Bradausko sūnus užmušė žmogų, sužalojo kelis kitus ir užsimušė pats"
linkReply

Comments:
[User Picture]From: lokyz
2009-01-01 03:25 pm (UTC)
Teisė pažengusiose visuomenėse pakeičia moralę. Sutinku, kad Ž-monės tai jau mano perlenkimas, nereikėjo tos didžiosios. Tiesiog, kažkaip prisiminė tokio vieno Rusijoj adoruojamo "gelbėtojo" frazė apie tragedijas ir statistikas. Žmonės nėra statistika, bet labelinimas "svoločiais" - jau pakeliui link statistikos.

Ir ne, tai ne priekaištai Tau. "Spauda" čiulpia big-time, dėl to negaliu ginčytis.

Kol turėjau galios savo profesijoj, bandžiau gelbėt žmones nuo stačią galvą subinėn kelio. Porą pavyko apsaugot nuo "laimei, yra lavonas" "editorial practice". Mane, savo laiku, irgi keletas žmonių apsaugojo/paprotino nuo tapimo žyrnalyztu. Jaučiuosi dėkingas iki šiol.

Visi žodžiai kabutėse yra citatos. Kieno? Tebūnie, tai jų sąžinės reikalas.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: krakadyla0
2009-01-05 07:38 am (UTC)
Yra filosofija, loky, ir yra Nusipezėjimai. Aha, iš didžiosios 'N'.
(Reply) (Parent) (Thread)