?

Log in

No account? Create an account
Aplink akivarus [entries|archive|friends|userinfo]
Maumaz

[ website | Akivaras ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Tai sulaukim! [Dec. 31st, 2008|07:11 pm]
Maumaz
[Tags|]

Kartu su snegole, kuri tingi atskirai rašyti, linkime visiems pirmiausia sulaukti, o paskui ir perlaukti 2009 metus. Bus visko - vargo, nervų, ašarų, nesveikatos, praradimų, išsiskyrimų, tuštumos, vienatvės, skausmo, karo, kraujo, bet bus ir džiaugsmo, laimės, meilės, artumos, prasmės, atradimų ir stebuklų. Ir kad ir kiek linkėtume, kad nebūtų pirmųjų, ir būtų tik antrieji - vis tiek taip nebus. Bet, sako, žodis vis dėlto turi galią. Tad tegul mūsų žodžiai nors kiek spusteli tą visatos mechanizmą ar lai juos išgirsta sukantys milžinišką gyvenimo laikrodį - laimės visiems. Ir prasmės. Ir gerumo. Ir stiprybės. Ir sveikatos. Ir gyventi bei leisti gyventi. Ir jėgų įveikti visa tai, kas bus blogo.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: rokiskis
2009-01-01 01:30 am (UTC)
Sveikiju visą šeimą :-)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: anaiptol
2009-01-01 12:45 pm (UTC)
jei žodžiai turi galią, neverta kalbėti apie laukiantį kraują, nesveikatą ir nervus:]p
(Reply) (Thread)
From: shpock
2009-01-02 05:47 pm (UTC)
Mūsų šeimyna sveikina Jūsų šeimyną :)
Metai bus geri. Pažadu.
(Reply) (Thread)