?

Log in

No account? Create an account
Aplink akivarus [entries|archive|friends|userinfo]
Maumaz

[ website | Akivaras ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 17th, 2012

Paskutinis įrašas [Jan. 17th, 2012|06:52 pm]
Maumaz
[Tags|, , ]

Šis tinklaraštis tikrai nebebus pildomas visiems matomais įrašais
(dėl kitų - matysiu).

Turėjote pastebėti, kad faktiškai tai nutiko anksčiau, nei buvo paskelbtas pranešimas. 

Ačiū skaitytojams ir draugams, kurie buvo kartu ilgai ir maloniai. Autorius su pastebėjimais apie save, kitus, ratus, batus, kirvius, malkas, namus, laukus, miškus, politiką, visuomenę, teisę, žmogaus teises ir tuos, kur aplink vieni persikėlė štai čia: 


https://plus.google.com/u/0/105862367634975137377/posts

O straipsniai ir rimtesnė medžiaga bus čia: http://akivarai.gugis.lt

Maumaz taria ate.

P.S. It was good but now it's gone (c) Tim Rice
link13 comments|post comment

navigation
[ viewing | January 17th, 2012 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]